لیست کامل طرح های توجیهی

گزارش کار آموزی در وزارت راه وترابري

گزارش کار آموزی در وزارت راه وترابري

گزارش کارآموزی در وزارت راه وترابري با فرمت قابل ویرایش ورد (word) و با پسوند Doc آماده شده و برای دانلود شما عزیزان بر روی سرورهای سایت قرار کرفته است. شما برای دانلود این گزارش کارآموزی/کارورزی لازم است ابتدا از طریق پایین صفحه پرداخت را انجام داده سپس لینک دانلود را مشاهده خواهید کرد و همچنین یک نسخه از آن به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
گزارش ذیل کاملا جامع و کامل بوده و از هر حیث تمام زیر زمینه های محل کارآموزی را پوشش می دهد شما پس از دانلود با استفاده از این گزارش آماده می توانید گزارشی جامع و کامل محیا ساخته و تحویل استادتان دهید یا با استفاده از این گزارش با طریق نوشتن یک گزارش کارآموزی حرفه ای آشنا شوید برای مشاهده بقیه گزارش های کارآموزی سایت ما می توانید از طریق منو کنار سایت و انتخاب گزینه کارآموزی های آماده به دیگر گزارش ها دسترسی داشته باشید
در زیر شما بخش کوچکی از این گزارش کارآموزی را جهت اطمینان از کامل بودن مطالب و مباحث ملاحظه می کنید دقت داشته باشید که به دلیل کپی کردن این مطلب از فایل اصلی گزارش کارآموزی وزارت راه وترابري ممکن است با بهم ریختگی فونت/جداول یا نمودارها همراه باشد که قطعا در فایل اصلی چنین مشکلی وجود نخواهد داشت.

خلاصه اي از تاريخچه وزارت راه وترابري:

ساختن ونگهداري راههاي شوسه در كشور وسيع وكوهستاني ايران چون هزينه زيادي داشته لذا تا مقارن جنگ جهاني اول راههاي ايران به همان وضع سابق باقي بود وهمان راههاي كاروان رو را شامل مي شد.ولي از سال1299هجري شمسي دولت اقدام به احداث راه شوسه به معناي امروزي آن نمود ومي توان تاريخ شروع ساختمان راههاي شوسه را از سال 1301 تا 1304 دانست.

تا اين زمان اعتبارات راهسازي وراهداري از طريق اخذ باج يا حق العبور در راههاي شوسه تأمين مي گرديد ومبلغ آن حداكثر به 300000 تومان مي رسيد.در 11 فروردين 1301 اداره كل طرق وشوارع در وزارت فوائد عامه تشكيل ومأمور ساختن ونگهداري راههاي كشور شد.در سال 1304 با پيشنهاد دولت وقت وتصويب دوره پنجم مجلس شوراي ملي دريافت حق العبور در راهدار خانه ممنوع ومقرر شد از وزن غير خالص صادرات و واردات مملكتي ماليات راه دريافت شود.

وبه اين ترتيب اعتبار ساليانه به 1500000تومان رسيده وراههاي كشور را به نواحي مختلف تقسيم ومسؤليني را براي اداره امور وتعمير ونگهداري راهها معين كردند.در اين تقسيمات راهها به ده ناحيه تقسيم وهر يك شماره گذاري شد وتحت نظر يك نفر اداره مي شد.در سال 1305 برنامه مدوني تحت عنوان «پروژه پيشنهادي ساختمان طرق در ايران »جهت راهسازي تدوين گرديد.مدت اين پروژه 9 سال ومخارج آن 45ميليون تومان پيش بيني شده بود.در اين برنامه ساختمان 17021كيلومتر راه شوسه درجه 1و2و3 پيش بيني شده بود،اولين برنامه ساختمان راههاي شوسه ايران است.

(راههاي ايلام به اسلام آباد،ايلام به دهلران وراه تنگ نياز به گذار خوش به هلاله در اين برنامه قرار داشته اند.)

 

 

توجه به توسعه راههاي موجب گرديد در تاريخ 27/12/1308اداره كل طرق وشوارع به موجب قانوني كه از مجلس شوراي ملي گذشت به صورت يك وزارتخانه به نام وزارت طرق و وشوارع در آيد.

اصول وظايف وزارتخانه مذكور طبق ماه دوم اين قانون «مراقبت در ايجاد ونگهداري راههاي آهن،شوسه وتنظيم وتوسعه كشتيراني واداره كردن امور بندري شد»

سپس در سال 1315 با عنوان وزارت راه مأمور احداث ونگاهداري راهها ،راه آهن واداره امور بندي وكشتيراني كشور گرديد.

از آغاز جنگ دوم جهاني طي مدتي قريب به بيست ودو سال يعني تا بهمن ماه 1341 كشور ما نشيب وفرازهاي عجيبي را گذارند ودر اين دوران اجراي برنامه هاي عمراني كشور آغاز گرديدو وزارت راه نيز هماهنگ با اين تحولات برنامه هاي راهسازي ونگاهداري راههاي ساخته شده ،توسعه راه آهن وگسترش وتجهيز بنادر وفرودگاههاي كشور را هم گام با پيشرفت هاي سريع ساير اركان كشور دنبال كرده است.

وزارت راه به موجب قانون تغيير نام «وزارت راه«به«وزارت راه وترابري «مصوب 2/4/53به وزارت راه وترابري تغيير نام يافت وبا تشكيلات جديد،اعتبارات بيشتر و وظايف وسيعتري به فعاليت پرداخت.

هدف وزارت راه وترابري عبارتست از پي ريزي سياست جامع وهماهنگ براي ترابري كشور ،توسعه وتجهيز ،گسترش ،نگاهداري وايجاد تأسيسات زير بنايي آن با توجه به مقتضيات توسعه اقتصادي،اجتماعي وعمراني ودفاع ملي.بدين ترتيب احداث راههاي ارتباطي كشور اعم از زميني(راه آهن)وراههاي آبي وفراهم آوردن وسايل ترابري وتنظيم مقررات استفاده صحيح از آنها،تأمين ترابري كشور جزو اهداف اساسي اين وزارتخانه محسوب مي شود.

در آغاز سلسله پهلوي راههاي كشور از 3900كيلومتر تجاوز نمي كرد.در دوران رضا خان ،طول راههاي ايران به 24000 كيلومتر بالغ گرديدوتا پابان سلسله مذكور طول راههاي فرعي واصلي به 26000 كيلومتر رسيد در حال حاضر وزارت راه وترابري جمهوري اسلامي ايران عهده دار نگهداري 166185كيلو متر از راههاي كشور مي باشد.

سازمان پيشنهادي جهت راهداري كشور:

سازمان پيشنهادي جهت راهداري كشور با توجه به اهميت واولويت امر راهداري وضرورت بهاء دادن به آن بمنظور حفظ سرمايه هاي ملي بشرح زير است:

 

 

 

 

 

 

 

 

الف:نمودار سازماني اداره كل:

 

 


 

 

ادارات راهداري شهرستانها مستقيماص زير نظر معاون راهداري اداره كل انجام وظيفه خواهند كرد وادرات سه گانه نگهداري راه وابنيه فني،ايمني راهها وماشين آلات ادارات ستادي در مركز استان خواهند بود كه بعنوان پشتيبان كننده فني وهماهنگ كننده بين راهداريهاي مختلفه وهمچنين ارائه دهنده پروژه هاي راهداري ونظارت وپيگيري بر برنامه ها انجام وظيفه خواهند كرد.

 

 

ب:نمودار سازماني راهداري شهرستان:

در رابطه با سازماني راهداري شهرستان دو نوع سازمان تعيين گرديده كه به عناوين راهداري شهرستان درجه 2 وراهداري شهرستان درجه 1نام گذاري شده واين تفاوت به لحاظ طول راههاي حوزه استحفاظي متفاوت شهرستانها تعيين عنوان شده است.

 

 

   


1)نمودار راهداري شهرستان 2
2)نمودار سازماني اداره راهداري شهرستان درجه 1

   


پرسنل مورد نياز در يك واحد بخش در راهداري شهرستان درجه 2 با توجه باينكه راههاي حوزه

استحفاظي از نقطه نظر آب وهوائي ،توپوگرافي در چه وضعيتي ميباشند متاوت خواهد بود،يك راه كوهستاني ودر منطقه آب وهوائي سردسير عمليات راهداري بيشتري را نسبت به يك راه كوهستاني در منطقه معتدل وگرمسيري را دارد،همچنين عمليات راهداري راههاي واقع در دشت با راههاي واقع در مناطق تپه ماهوري وكوهستاني متفاوت ميباشد.ضمناً تعداد پرسنل به امكانات وماشين آلات موجود در هر واحد بستگي دارد،البته تعداد ماشين آلات در يك واحد با ملحوظ داشتن شرايط آب وهوائي وتوپوگرافي مشخص ميگردد ولي امكان دارد كه نياز ماشين آلاتي براساس معيارهاي مشخصه تامين نشده باشد ،لذا بايستي عوامل ،با امكاناتيكه فراهم گرديده متناسب باشد.

در يك راهداري شهرستان درجه 2 به عوامل مشروحه زير بمنظور اجراي عمليات اصلي راهداري و وظائف پشتيباني (امور اداري‌- مالي تداركاتي)نيز نياز است:

عوامل مورد نياز در يك راهداري شهرستان درجه يك كه طول زيادي از راهها را نگهداري ميكند ميبايست بشرح زير باشد.

اداره راهداري شهرستان درجه يك:

1)رئيس (كارشناس عمران يا كارشناس مكانيك).

2)معاون(كارشناس ماشين آلات يا مكانيك يا كارشناس عمران).

3)مسئول امور دفتري وبايگاني.

4)ماشين نويس.

5)مسئول امور مالي.

6)مسئول تداركات.

7)كارپرداز.

8)حسابدرا.

9)صاحب جمع اموال.

10)انبار دار قطعات يدكي.

11)انبار دار ملزومات.

12)متصدي تلكس.

13)متصدي بيسيم.

14)متصدي بيسيم.

15)تلفنچي.

16)خدمتگزار ونامه رسان.

17)سرايدار.

18)نگهبان كارگاه.

19)نگهبان كارگاه.

20)نگهبان راهدار خانه.

21)نگهبان راهدار خانه.

22)نگهبان راهدار خانه.

23) نگهبان راهدار خانه.

24)نگهبان كارگاه سنگ شكن وآسفالت.

25)نگهبان كارگاه سنگ شكن وآسفالت.

26)راهداري(كارشناس عمران)(امور اجرائي راهداري).

27)تكنسين راهداري.

28)تكنسين راهداري.

29)متصدي ومباشر امورتعميرات راه آسفالته.

30)متصدي ومباشر امورتعميرات ابنيه فني.

31)متصدي ومباشر امور تعميرات راه شني.

32)سر راهدار(سر كارگر عمليات لكه گيري آسفالت)واصلاح شانه ها.

33) سر راهدار(سر كارگر عمليات لكه گيري آسفالت)واصلاح شانه ها.

34)سر راهدار(سر كارگر عمليات تعميرات ابنيه فني)راههاي آسفالته.

35)سر راهدار(سر كارگر عمليات پاكسازي قنوها وتنقيه پلها).

36)سر راهدار(سر كارگر عمليات پاكسازي قنوها وتنقيه ها).

37)سر راهدار(سر كارگر تسطيح وگريدر زني راههاي شني وترميم آن).

38)سر راهدار(سر كارگر تسطيح وگريدر زني راههاي شني وترميم آن).

39)سر راهدار(سر كارگر عمليات تعميرات ابنيه فني راه شني).

40)سر راهدار(ايمني راهها).

41)سر راهدار(كارگر فني)كندن آسفالت با كمپرسور.

42)سر راهدار (كارگر فني)تخليه مصالح،قيرپاشي محل لكه گيري.

43)سر راهدار(كارگر فني)پخش آسفالت وتنظيم آن.

44)سر راهدار (كارگر فني).

45)راهدار(كارگر فني)لكه گيري.

46)راهدار(كارگر فني).

47)راهدار(كارگر فني)بنا سنگ كار.

48)راهدار(كارگر فني)بند كشي.

49)راهدار(كارگر فني)قالب بند.

50)راهدار(كارگر فني)آرماتور پيچ.

51)راهدار.

52)راهدار.

53)راهدار.

54)راهدار.

اكيپ آسفالت

كارگر ساده(فصلي).

كارگر ساده فصلي.

اكيپ آسفالت:

كارگر ساده(فصلي).

كارگر ساده فصلي(نگهبان).

بنائي:

كارگر ساده(فصلي).

راهدار كارگر ساده(فصلي).

راهدار كارگر ساده(فصلي )نگهبان.

تسطيح گريدر زني

راهدار كارگر ساده فصلي.

راهدار كارگر ساده فصلي نگهبان.

 

قنوها وپلها

راهدار كارگر ساده فصلي.

راهدار كارگر ساده فصلي.

راهدار كارگر ساده فصلي.

راهدار كارگر ساده فصلي.

راهدار كارگر ساده فصلي.

 

ايمني راهها

55)راهدار(كارگر فني)نصب علائم.

56)راهدار(كارگر فني)تعمير علائم.

57)راهدار(كارگر فني)خط كشي.

كارگر فصلي 2 نفر.

امور ماشين آلات

58)رئيس كارگاه ماشين آلات(كارشناس مكانيك).

59)معاون ماشين آلات (تكنيسين مكانيك).

60)باز بين فني ماشين آلات.

61)تكنسين ماشين آلات.

62)مكانيسين ماشين آلات نيمه سنگين.

64)مكانيسين ماشين آلات سنگين.

65)كمك مكانيسين ماشين آلات سبك.

66)كمك مكانيسين ماشن آلات نيمه سنگين.

67)كمك مكانيسين ماشين آلات سنگين.

68)آهنگر.

69)كمك آهنگر.

70)تعمير كار برق وباطري.

71)كمك برق وباطري.

راهداري شهرستان درجه 1 براي نگهداري 600 كيلومتر راه منظور است وراهداري شهرستان درجه 2 جهت نگهداري 400 كيلومتر راه در نظر گرفته شده است،علت انتخاب تفاوت به واسطه محدوديتهائي كه در طول راههاي حوزه هاي استحفاظي شهرستانهاي مختلفه كشور موجود است مي باشد بدين منظور ميتوان به ادارات راهداري مختلف با توجه به راههاي محدوده شهرستان تقسيم كرد كه ذيلاً با توجه به ادارات كل استانها حوزه اي هر اداره راهداري به تفكيك مشخص ميشود.

انواع محصولات توليدي يا خدمات

دستور العمل شماره 1- بوته كني وعلف كني

دستور العمل شماره 2-تجديد رويه شني راه

دستور العمل شماره 3-شانه راه

دستور العمل شماره 4-زهكشي كناري

دستور العمل شماره 5-بررسي علل ريزشها واقدامات حفاظتي

دستور العمل شماره 6-بهمن

دستور العمل شماره 7-نگهداري ومراقبت از پلها

دستور العمل شماره 8-كنترل مواد زائد در ورودي آبروها

دستور العمل شماره 9-نحوه كار گذاري لوله فلزي موجدار دورن خاكريز

دستور العمل شماره 10-راههاي خاكي

دستور العمل شماره 11-راههاي شني

دستور العمل شماره 12-روشهاي نگهداري زمستاني

دستور العمل شماره 13-تثبيت شنهاي روان

دستور العمل شماره 14-كولاك

دستور العمل شماره 15-پوشش قيري

دستور العمل شماره 16-آسفالت سطحي

 

 


فرمت گزارش کارآموزی وزارت راه وترابري:ورد (word) با پسوند داک(Doc)
تعداد صفحات گزارش کارآموزی:57صفحه


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file4_1897242_5714.zip20.9 MB

بسته ویژه افزایش قد

بسته ویژه افزایش قد این متد توسط دکتر فلیپ میلر ابداع شده ایشان فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب و همچنین متخصص درمان های طبیعی است. این تمرینات ورزشی برای بعد از بسته شدن صفحات رشد در نظر گرفته شده است که موجب افزایش قد شما به میزان پنج تا دوازده سانتی متر می شود. تمرینات ورزشی این متد ضمن رفع مشکلات ستون فقرات به تدریج با افزایش ضخامت دیسک های غضروفی که بین 25 مهره کمر قرار گرفته اند موجب افزایش قد می شود.به طور مثال وقت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 35,000 تومان

آخرین محصولات فروشگاه

lyrics